Аналіз навчально-виховної роботи за 2016-2017 

переглянути: https://drive.google.com/file/d/1OBfLNhUxcDKveNY_M6TSMVlOWGd6xD-Z/view?usp=sharing

Сучасний світ диктує свої зміни, відповідно до яких має змінюватися не лише суспільство, а й якісний підхід до освітнього процесу. З цією метою було започатковано реформування середньої освіти – «Нова українська школа». Для кожної людини в суспільстві і для держави важливим є споконвічне питання: «Якою має бути школа?». Для батьків важливим є запитання « Якою є школа, особливо для власної дитини?» «необхідно усвідомити, що основна мета школи полягає  в самих дітях, їхніх взаєминах, стосунках та впливах», - зазначав педагог П.Каптарев, - І найголовніше, школа існує для дитини. Саме учень є тим центром, навколо якого обертаються всі системи шкільної галактики.

 Наш навчальний заклад  - стартовий майданчик для добрих починань і злетів її вихованців. Тут може реалізувати свої здібності й задовольнити власні інтереси

 

 

Як і кожна, наша школа має свій план розвитку, в основу якого покладено гармонійний розвиток кожного учня, пошук обдарованості і таланту, розширення свого потенціалу: в навчанні, в спорті, музиці чи акторській справі. Головне – лише вчасно побачити і розвивати їх.

 

 

 

Міністр зазначила, що реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентоздатним у XXI столітті - випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ і вчитися впродовж життя.

 

 

Формула “Нової української школи” складається з 8 базових компонентів:

1. Нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

2. Педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

3. Умотивованого учителя, який має свободу творчості й розвивається професійно.

4. Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

5. Наскрізного процесу виховання, який формує цінності.

6. Нової структури школи, що дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

7. Децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію.

8. Справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

 

 

 

Над реалізацією цих завдань наполегливо працювало  55 учителів, 100% із них мають вищу освіту. За наслідками атестації 40 спеціалістів вищої категорії  (73%), спеціалістів І категорії 5 (9%), спеціалістів ІІ категорії 5 (9%), відповідають кваліфікації «спеціаліст» 5 (9%). Із загальної кількості «учителів- методистів» -6, «старших учителів» - 17. Отже, професійний рівень наших вчителів досить високий. Аналіз складу педколективу за наслідками педстажу свідчить також про досить ґрунтовний досвід наших колег: 45 з них мають педстаж більше 20 років, 4 до 20 років, 4 до 10 років. Середній вік педагогів становить 46 років.

 

Педагогічний колектив школи в 2016 - 2017 навчальному році працював над реалізацією Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про мови", Указу Президента України №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки".

Належним чином здійснювалась реалізація освітніх програм, концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, міські та шкільні програми розвитку освіти, інших нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу.

Методична робота в СЗШ № 30 в 2016-2017 н.р. була організована згідно Положення про організацію науково-методичної роботи з педагогічної кадрами в закладах освіти, Положення про здійснення інноваційної діяльності, Концепції профільної освіти, рекомендацій ДОІППО щодо діяльності навчально-виховних установ в умовах опрацювання нової науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства», наказів департаменту з гуманітарних питань міської ради від 29.08.2016 р. № 301 «Про організований початок 2016/2017 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», від 29.08.2016 р. № 303 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016-2017 н.р.», відповідного наказу по школі від 01.09.16 р. № 126., та відповідно завдань, окреслених в річному плані роботи школи на 2016-2017 н.р.

В 2016-2017 н.р. пріоритетними напрямками науково-методичної роботи закладу були:

 1. Робота з впровадження та навчально-методичного забезпечення профільного навчання в школі ІІІ ступеня, допрофільної підготовки учнів в школі ІІ ступеня, якісної підготовки випускників до ЗНО та подальшого навчання.
 2.  Робота в науково-методичних проектах області та школи «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства», міського проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства», шкільного проекту «Педагогічне конструювання громадсько-активної особистості шляхом позитивної соціалізації».
 3. Реалізація основних завдань обласного проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку».
 4.  Продовження реалізації шкільної комплексної програми комп’ютеризації закладу, обласного проекту «Електронна атестація». Організація роботи шкільних інтернет-сайтів. Впровадження комп’ютерної підтримки викладання навчальних предметів.
 5. Апробація, впровадження сучасних педагогічних технологій.
 6. Співпраця закладу з освітніми, громадськими організаціями, підприємствами.
 • Педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичним проектом області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міста - «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» та школи «Педагогічне конструювання громадсько - активної особистості шляхом позитивної соціалізації». Продовжила свою діяльність творча група школи по роботі над науково-методичним проектом. На початку року творчою групою вивчені матеріали ДОІППО щодо соціалізації особистості, особливості діяльності на ІІ- етапі проекту, складений план роботи, враховуючи рекомендації ДОІППО та основні завдання, які окреслені педагогічною та методичною радами школи.

У школі навчається 1087 учнів у 34 класах. Школа і ступеня – 16 класів, школа ІІ ступеня – 16 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи. ( мають профіль суспільно-гуманітарний).

На початок 2016-2017 н.р. навчалось у школі 1020 учнів. На кінець навчального року – 1027 учнів. За рік вибуло 7 учнів ( у межах міста – 6, у межах області – 1). Основна причина вибуття – зміна місця проживання сімʾї.  Прибуло за рік – 14 учнів. Дані показують стабільність учнівського контингенту. Укомплектовано 34 класи, середня наповнюваність класів 32 учні.

 

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2016-2017 н.р. були:

 • організація обліку дітей та підлітків на мікрорайоні;
 • спільна робота ДНЗ ЦРД № 10, ДНЗ № 34;
 • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;
 • проведення «Дня відчинених дверей».

При плануванні роботи школи майбутнього першокласника на 2017-2018 н.р. необхідно спланувати роботу, враховуючи наступність.

Педколективом  здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.)

Із 62 випускників школи ІІ ступеня (2016-2017 н.р.) у поточному навчальному році продовжили навчання 62 учні, 10 клас – 35 учні. Вступили до технікумів та коледжів - 19 учнів, до професійних училищ - 8 учнів.

Випускники 11-х класів - 51 учнів. Із них вступили до ВУЗів - 38 особи, до технікумів та коледжів - 10 учнів, до ПТНЗ - 3 учнів.

44 % від кількості випускників продовжили навчання в навчальних закладах для здобуття професії, завдяки профорієнтації, яка проводилась протягом навчального року. Серед випускників 2016-2017 н.р. школи ІІІ ступеня  56-% надали заяву до зарахування в 10 клас.

У школі діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

Моніторингова діяльність вчителів та адміністрації школи спланована відповідно до завдань навчального закладу. У закладі запроваджений дієвий контроль за ефективністю використання вчителями різних методик, технологій навчання предмету, відслідкування їх впливу на результати навчання, а також чіткий контроль та встановлення звʾязку між відвідуванням занять та якістю знань учнів.

Початкова школа продовжує впроваджувати новий Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р.№462.

Пріоритетними напрямками вчителів початкової школи було: посилення практичного спрямування початкового навчання, формування мовленнєвих компетенцій, підвищення мовленнєвої культури, продовження роботи з обдарованими дітьми, залучаючи їх до роботи над колективними та індивідуальними проектами.

Викладання в  початкових класах здійснюють 16 педагогів. У початковій школі працюють в основному досвідчені педагоги, які поряд з класичною методикою в своїй роботі використовують передовий прогресивний педагогічний досвід, впроваджують ефективні форми і методи навчання.

Учителі початкових класів приймали участь у семінарах, які проводились на базі школи: обласному семінарі «Експериментальна апробація системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей (Єрьоміна О.І., Морозова Л.В., Лиша О.В., Тімофеєва Т.В.), міському семінарі вчителів музичного мистецтва «Розвиток музичних здібностей та креативного мислення учнів в аспекті творчої самореалізації вчителями музичного мистецтва» (Єрьоміна О.І., Буркацька А.О., Бабенко М.М.), міському семінарі вчителів початкових класів «Сучасний урок у початковій школі» ( Єрьоміна О.І., Лиша О.В.,  Тараненко Л.М., Бабко О.В., Епштейн О.Д., Колодій В.М., Присвітла О.В., Косяченко Т.В., Кондрашова Т.В., Чернова Г.М., Кривенко Н.В., Номировська Г.В.). Вчителі Бабко О.В., Лиша О.В., Єрьоміна О.І., Чернова Г.М., Морозова Л.В., Косяченко Т.В. приймали участь у Міжнародних виставках «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти  - 2017».