Методичне об'єднання вчителів початкових класів


Завдання МО початкової школи

на 2022- 2023 навчальний рік

1. Підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати педагогічну майстерність, враховувати  індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

2. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання  його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

6. Створити банк даних обдарованих учнів.

7. Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.

8. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.

9. Всебічно розвивати  юну особистість.

10. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

11. Проводити  предметні тижні, шкільні олімпіади з математики, рідної мови.


 


Звіт про роботу

методичного об’єднання вчителів початкових класів

за 2021-2022 н.р.

 

Члени МО вчителів початкових класів працюють під девізом:

«Думаємо колективно,

Працюємо оперативно,

 Сперечаємось доказово,

Це для всіх обов’язково!»

 Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи. Головна мета методичної роботи - це розвиток педагогічної майстерності вчителів, його професійних знань, умінь, навичок, необхідних для сучасного педагога, підвищення результативності навчання, виховання та розвитку учнів, забезпечення індивідуального підходу.

Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Кожен учитель брав участь у роботі МО: готували доповіді, ділилися досвідом через відкриті уроки, виховні заходи. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Робота методичного об’єднання була спрямована на забезпечення потреб учителів та вихователів. Протягом навчального року проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.

Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна.

 Протягом навчального року молодші школярі брали участь в різноманітних конкурсах. Це:

 • конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика;
 • шкільні конкурси малюнків
 • всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»;
 • всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»;
 • конкурс знавців англійської мови «Гринвіч».

Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів,– це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

 Над впровадженням інтерактивних технологій, які допомагають ефективніше розв’язати завдання виховання та освіти вчитель Савостьяненко І.П. на уроках навчання грамоти використовувала різноманітні прийоми читання, проводила дидактичні ігри («Чарівні перетворення слів», «Буквоїд», «Піймай слово та інші). Для досягнення певного успіху використовувала LEGO, танграми, графічні матеріали. Допомагала учням придбати нові знання через дослідження, використовувала методи «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися», діаграму Венна та інші.

 Вчитель Морозова Л.В застосовувала інтеграцію предметів, задіювала міжпредметні зв’язки, впроваджувала діяльнісний метод навчання (доміно, пазли, танграми, геометричне лото ), ротаційні моделі «Щоденні - 5», «Щоденні- 3».

 Заохочувала до роботи в парах і малих групах. Використовувала елементи театралізації, уроки в природі. Застосовувала ранкові зустрічі, техніку ранкових привітань, ведення щоденників вражень.

 Для підвищення зацікавленості учнів до навчання, розвитку їх творчості, розширення кругозору, зняття перевтомлення вчитель Кривенко Н.В. застосовувала такі новітні технології як «Робота в парах», «Робота в малих групах», «Мікрофон». А також постійно використовувала різні ігрові прийоми та ситуації з ігровою мотивацією. Одним з ефективних прийомів розвитку критичного мислення, які використовує Наталія Вікторівна на уроках навчання грамоти є завдання - пастки, що розрізняють понятійну і життєву логіку. Вчитель на уроках використовує методику «Передбачення», «Кероване читання», «Вільне письмо», на читанні для розвитку інтелектуальних здібностей використовує «Ребуси», «Кросворди»

 Працюючи над проблемою «Становлення творчої компетенції особистості в сучасному суспільстві» Епштейн О.Д. посильну увагу приділяла удосконаленню в учнів прийомів самостійного пошуку інформації, користуючись бібліотекою, різними видами друкованої продукції та інтернетом. На етапі узагальнення та закріплення знань, умінь і навичок з метою застосування їх у нестандартних ситуаціях проводила нетрадиційні уроки. На уроках створювала ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє утримати увагу ( ігри «Хто швидше?», «Магазин», «Мовчанка», «Колові приклади», «Відгадай задумане число» та інші). Для підвищення інтересу до вивчення предметів використовувала презентації, відеоматеріали.

 Робота Руденко Ю.М. була направлена на підвищення інтересу учнів до навчання, їх мовлення, мислення, розширення кругозору та перевтомлення. З цією метою використовувала різні форми навчання: фронтальну (з використанням ІКТ, перегляд відеозаписів, ілюстрації), індивідуальну ( робота на картках), робота в парах та малих групах. Для розвитку навичок читання підбирала цікаві завдання: читання – змагання, вибіркове читання, ігри.

У практиці своєї роботи Короєдова Н.І перевагу віддає технологіям ситуативного моделювання, технологіям колективного навчання (методи «Мікрофон», «Метод Прес», «Карусель та інші) та кооперативного навчання (робота в парах, групах). У своїй роботі найчастіше використовує такі види діяльності, які дають високий рівень знань, зацікавленість предметом, набуття дітьми певного життєвого досвіду (метод «Навчаючи – учусь», «Займи позицію», «Незакінчене речення», «Робота в малих групах» та інші)

 Свої уроки Михайленко Т.І. намагається створювати згідно тієї моделі, яку створила, використовуючи найкращі ідеї передового педагогічного досвіду. Використовувала інтерактивні методи навчання («Мікрофон», «Сенкан», «Мозковий штурм» парну та групову роботу). У своїй роботі під час вивчення тем використовувала технологічні картки.

 Реалізуючи проект «Розвиток творчої особистості учнів молодших класів» Колодій В.М. у своїй роботі залучав учнів про природничих досліджень, застосовував інтеграцію предметів. Запроваджував різні стратегії критичного мислення ( «Мозкова атака», «Займи позицію», «Асоціативний кущ»). Вчитель залучав учнів до роботи в парі, малих групах. Проводилась робота з обдарованими дітьми. Кадети активні учасники різних онлайн – олімпіад та конкурсів від проектів «Всеосвіта», «На урок».

 Лиша О.В. працюючи над проектом «Соціалізація особистості молодших школярів в процесі ігрової діяльності», використовує ситуативне моделювання, ігрові технології. Під час навчального процесу велику вагу приділяє розвитку творчих можливостей та творчих здібностей молодших школярів. Під час уроків вчитель застосовує нестандартні методи та прийоми навчання ( «Навчаючись – вчусь», «Карусель», «,Займи позицію», «Незакінчене речення», «Прес», робота в парі, робота в групі). Вдало проходить урок – проект, на якому діти розкривають всі свої здібності.

 Бабко О.В. продовжувала працювати над методичним проектом, пов’язаним із формування національної свідомості у молодших школярів. Тому роботу на уроках та позаурочний час було спрямовано на формування активної громадської позиції кожного учня. На протязі навчального періоду проводилася робота для подальшого розвитку в учнів здібностей, підвищення інтересу до навчання через зміст навчального матеріалу, систему творчих завдань та організацію навчально – пізнавальної діяльності. На різних етапах уроку застосовувала проблемні питання, ситуації, намагаючись викликати почуття подиву, здивування ( «А чи знаєте ви …», «Вірите ви, що…», «Як ви гадаєте чи можливо…» та інші). На уроках застосовувала окремі елементи технології «Щоденні – 5» ( «читання з другом», «робота із словом», «ЛЛКК»).

 Вчитель Клепач О.А.. на уроках української мови та читання широко – використовує такі пізнавальні навчальні прийоми і методи,як загадки, прислів’я, приказки, , театралізацію літературних казок. Впроваджувала елементи навчання, запропонованого програмними вимогами в НУШ («Щоденні – 5», «Щоденні – 3»). На уроках природознавства застосовувала проектні технології.

 Працюючи з дітьми Присвітла О.В. формувала в учнів загальнонавчальні уміння і навички, розвивала пізнавальну активність та розумові здібності школярів, вчила самостійно і творчо мислити. В своїй роботі використовувала традиційні методи навчання ( метод проблемного викладання, дослідницький та частково – пошуковий) у поєднанні з інноваційними технологіями ( проектні, ігрові, проблемного навчання, комп’ютерні технології). На уроках використовувала такі методики: робота в парах, робота в групах, «ажурна пилка», «акваріум», «асоціативний кущ», «де шифрувальник», вправи – енергізатори, «незакінчене речення», «сенкан», « кластери», леп бук. Цікаво проходять уроки – подорожі, інсценізація на яких діти розкриваються, показують свої здібності.

 Єрьоміна О.І. ставить акцент на інтеграцію навчальних дисциплін. Намагається органічно поєднувати в уроці відомості навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню сприйняття, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, поняття, досягти цілісності знань.

 Відповідно до плану роботи школи та з метою розвитку пізнавальних інтересів, поглиблення знань з навчальних предметів молодших школярів з 18 по 22 листопада 2021 року проведено тиждень початкових класів «Веселковий тиждень початкової школи», який пройшов під девізом : «Сім кольорів краси й надії, в них наші задуми і мрії». Кожного разу, побачивши в небі веселку, ми, як зачаровані, милуємося прекрасним творінням природи, вражаючим небесним явищем, яке приковує нашу увагу. Усі ми знаємо, що веселка – це не просто гарне видовище, а й велика радість. Вона змушує посміхатися та піднімає настрій. Протягом тижня діти мандрували різнокольоровими стежками до Веселки. Було проведено багато захоплюючих справ, розваг, конкурсів, змагань, екскурсій, адже кожній дитині, яка робить в науку крок, має бути цікаво, а навчання має дарувати впевненість у власних силах.

 Робота Тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

Лиша О.В. провела урок літературного читання з елементами інтеграції, Л.Костенко «Красива осінь вишиває клени». На якому дівчатка познайомилися з творчістю письменниці та прийшли до висновку, що вірші Ліни Костенко одночасно визивають і смуток, і радість. На уроці вчилися не тільки декламувати вірші, а й власноруч створювати осінні мотиви .

Тараненко Л.М. провела з учнями 4 класу майстер-клас з техніки трафаретного розпису методом багатошарового спонжування "Помаранчева квітка осені".Діти активно приймали участь в цьому процесі. Були захоплені, зачаровані незвичайною для них діяльністю-реставрацією картини.

 Цікавим і пізнавальним був інтегрований урок «Кольорові нотки» у Єрьоміної О.І. Незвичайне поєднання математики, музики та курсу «Я досліджую світ» . Юні кадети вивчали дроби за допомогою нот, складали в групах музичні твори мініатюри.

Вчителями Морозовою Л.В. та Савостьяненко І.П., щоб долучити дітей до читання, був проведений спільний урок української мови та читання « Діяльність. Читання з другом». Дітям було цікаво і весело. Незвичайний урок в новому форматі.

 Кривенко Н.В. провела цікавий насичений бінарний урок «Петриківські диво-квіти». На уроці діти вивчали творчість сучасної української поетеси та вчилися елементам Петриківського розпису. Діти захопилися даною технікою.

 Косяченко Т.В. в класі паняночок провела ранкову зустріч «З веселкою грай-настрій підіймай». Дівчатка пригадали кольори веселки, вчилися бути взаємоввічливими, стриманими, чуйними.

 Зворушливим був захід «Ти приніс мені яблуко» присвячений річниці Голодомору, який провели Бабко О.В. та Руденко Ю.М. Всі, хто відвідав цей захід - не залишився байдужим. Зворушливі вірші, яскраві емоційні танцювальні композиції, відеоролики –все це перенесли глядачів у далекі страшні роки. Хвилиною мовчання вшанували загиблих та померлих тих років.

 Цікавий насичений рейд «Бережімо хліб», присвячений темі голодомору, провела Короєдова Н.І. Вчитель разом з дітьми підготували цікавий пізнавальний матеріал про цінність хліба, про його місце в житті кожної людини. Для більш емоційного сприйняття хліба як символа життя- Надія Іванівна пригощала глядачів шматочком чорного хліба, який міг би врятувати чиєсь життя в часи голодомору.

 Цікавою, веселою, емоційною була ігрова програма, яку провела Присвітла О.В. Діти із захопленням брали участь у різноманітних конкурсах і переконалися в тому, що осінь дійсно різнокольорова.

 Всі учні початкових класів приймали участь в конкурсі малюнків « Земля квітує всюди, природу збережімо люди», виготовляли смайлики, створювали власні веселки, брали участь у турнірах та конкурсах.

Тиждень виявився насиченим пізнавальним. Підведені підсумки, кращі з кращих нагороджені.

 Всі класи початкової школи активно прийняли участь у шкільному ярмарку. Виручені кошти передали на розвиток школи.

 З березня 2020 року, в умовах карантину на СОвід-19, всі учні навчаються дистанційно, вдома. Вчителі мусили навчатися працювати в нових умовах, умовах пандемії. Вчителями , у зв’язку з карантинними заходами та переведення начального закладу на дистанційну форму навчання була проведена така робота :

 1. Розробка індивідуального плану роботи під час карантину
 2. Створення сайту дистанційного навчання
 3. Налагодження роботи з батьками у соціальній мережі Viber
 4. Інструктаж батьків та учнів щодо організації дистанційної форми навчання під час карантину та надання роз’яснювальної інформації щодо виконання завдань дистанційної форми навчання.
 5. Розміщення відеоматеріалів на сайті,онлайн занять,рекомендовано перегляд телеуроків на Youtube МОН, телеканал UA: Перший
 6. Налаштування зворотнього зв’язку (перевірка наявності виконаних учнями завдань)

 За цей час опанували роботу на платформах:zoom( Єрьоміна О.І., Лиша О.В,Бабко О.В., Епштейн О.Д.). Колектив ознайомився з новими платформами для навчання:classroom,Мій клас, classtime.

 Вчитель Єрьоміна О.І.створювала відео-уроки, тести на платформах «На урок» та «Всеосвіта», LearningApps. Оленою Іванівною було зроблено публікації у журналі «Вікритий урок» ,що отримали відзнаку «Вибір редакції».Приймала участь вV ВсеукраїнськомуІнтернет-конкурс „УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2020” за версієюнауково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК»!, де стала лауреатом в номінаціях: «Вчитель-ерудит», «Вчитель –популяризатор», «STEM –вчитель».

 Вчителем, Кривенко Н.В.,опрацьовано та розміщено на сайті «На Урок» методичні розробки :

 • Методи і прийоми ротаційної моделі «Щоденні 5» (березень)
 • «Презентація «Педагогічні рекомендації щодо проведення виховних годин в початковій школі» (березень)
 • Бінарний урок. Тема «Петриківські диво-квіти.Петриківський розпис» (читання-образотворче мистецтво) (січень)

 Присвітла О.В., Косяченко Т.В. зі своїми учнями приймали участь в онлайн –олімпіадах та конкурсах від проектів «На Урок» та «Всеосвіта». Діти були нагороджені Сертифікатами та Подяками для батьків.

 Морозова Л.В., Єрьоміна О.І. взяли участь у Всеукраїнській виставці «Інновації в сучасній освіті».

 Вчителі початкових класів свій фаховий рівень постійно підвищують шляхом самоосвіти, проходять онлайн – курси, вебінари (Присвітла О.В.-15,Єрьоміна О.І- 8,Лиша О.В.-7,Короєдова Н.І.-6, Кривенко Н.В.-5, Тараненко Л.М.-4, Михайленко Т. І.-4) ), інтернет-конференції, систематично виступають на методичних засіданнях. Працюють над оновленням кабінетів.

 Велика увага приділялася практичній роботі: проведенні уроків та виховних заходів, дискусії за круглим столом, проведенні методичних оперативок.

Всі засідання методичного об’єднання проведено відповідно до плану роботи.

Щороку проводиться психолого-педагогічний консиліум «Проблеми адаптації 5-го класу при переході з початкової ланки в основну школу». Члени МО вчителів початкових класів беруть активну участь у підготовці та проведенні педагогічних рад школи, у семінарах, педагогічних практикумах. Методичне об'єднання проводить заходи з підвищення фахової майстерності педагогів. На засіданнях МО та методичних оперативках учителі початкових класів ознайомлюються з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими, загальнопедагогічними періодичними виданнями, користуються шкільною бібліотекою.

 Членами методичного об’єднання школи ведеться систематичний контроль за якістю навчальних досягнень учнів.

 Аналіз роботи свідчить, що за 2021-2022 навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної ролі навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

 Важливим завданням в освітній роботі є створення в дитячому колективі комфортного середовища для розвитку особистості. Поступово розкриваючи особливості характеру, здібності кожної дитини, вчителі початкових класів спрямовували роботу на те, щоб кожен учень доповнював один одного, розвивались творчі здібності та інтерес до навчання.

 Аналіз роботи членів методичного об’єднання вчителів початкових класів дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із методичної теми МО, в основному виконано.