ПОЛОЖЕННЯ

про школу педагогічної майстерності

Загальні положення

 1. Дане Положення визначає зміст і форми діяльності школи педагогічної майстерності (далі — ШПМ) у школі.
 2. ШПМ створюють за нака­зом директора школи як струк­турний підрозділ науково-мето­дичної модернізованої роботи.
 3. ШПМ—інноваційна форма науково-методичної роботи в школі.
 4. Мета діяльності школи педагогічної майстерні — підви­щення якості освіти в школі
 5. До пріоритетних напрям­ків діяльності ШПМ належать:
 • створення, апробація і впро­вадження гуманістичної моделі освіти в школі;
 • удосконалення змісту і форм навчально-виховного, управлінсь­кого процесів у школі;
 • створення, апробація, адап­тація нових технологій навчання, виховання і управління.

        Творча педагогічна майс­терня діє під патронатом директора школи.

 

 Організація та структура діяльності творчої педагогічної майстерні

      1. Школу педагогічної майс­терні очолює координаційна рада, яка складається з директора школи, заступника директора з НВР та вчителів, які мають звання «Вчитель-методист», «Старший учитель».

 1. Члени координаційної ради визначають актуальну для школи освітню проблему і розробляють науково-методичну програму її вирішення.
 2. Директор школи нака­зом призначає керівника — ко­ординатора ШПМ, здійснює загальне керів­ництво їхньою діяльністю, мо­рально й матеріально заохочує членів ШПМ.
 1. Керівник-координатор ШПМ формує тематику засідань педагогічної майстерні за проблемами (або етапами проблем) науково-методичної діяльності, координує їхню діяльність.
 1. Кількість членів залежить від науково-методичної проблеми, що розробляється.
 2. Кількість членів визначає її керівник.
 3. Усі програми, завдання і плани ШПМ погоджуються з науково-методичною радою школи
 4. Керівник школи несе відповідальність за терміни і якість виконання нау­ково-методичної програми.
 5. Керівник ШПМ звітує про роботу майстерні наприкінці
  кожного етапу, визначеного в на­уково-методичній програмі.

 

Зміст і форми діяльності творчої педагогічної майстерні

 1. Зміст і форми діяльності ШПМ визначаються актуальністю
  науково-методичних проблем і рівнем потреби їхнього вирі­шення як у загальній середній ос­віті, так і в школі.
 2. Змістом діяльності ШПМ є: аналіз науково-методичної лі­тератури; навчання; виховання і управління; створення, апроба­ція, адаптація інноваційних техно­логій навчання; виховання, управ­ління, що відповідають проблемі дослідження ШПМ.
 1. Форми діяльності ШПМ: наради, за­сідання, практикуми, семінари, «круглі столи», тренінги, моніторинги експериментальної роботи.
 2. Результати (проміжні ре­зультати) роботи ШПМ за­слуховують на науково-методичній раді, педагогічних радах, нау­ково-методичних семінарах школи, висвітлюють у педагогічних виданнях, різних формах друкова­них робіт.

 

 Призупинення діяльності творчої педагогічної майстерні Творча педагогічна майс­терня припиняє свою діяльність у разі:

 • виконання науково-методич­ної програми;
 • пропаганди та впровадження антигуманних ідей;
 • незабезпечення якості вимог державних стандартів освіти;
 • нанесення учасникам на­вчально-виховного процесу школи шкоди психічного, мораль­ного, фізичного характеру;
 • із-за низької результативності діяль­ності ШПМ.

 

Функції управління системою науково-методичної роботи

 • структурування;
 • планування;
 • організаційна;
 • діагностична;
 • прогностична;
 • моделююча;
 • компенсаторна;
 • відновлювальна;
 • корегуюча;
 • координуюча;
 • пропагандистська;
 • контрольно-інформаційна

СКЛАД ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ПІБ

Предмет

Посада

 1.  

Потоцька Світлана Ігорівна

Німецька мова

Керівник

 1.  

Ступак Любов Дмитрівна

Математика

Секретар

 1.  

Бабко Ольга Володимирівна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Байдак Георгій Григорович

Фізична культура

Член групи

 1.  

Білоус Валентина Михайлівна

Українська мова

Член групи

 1.  

Богуш Валентина Михайлівна

Географія

Член групи

 1.  

Глушко Тетяна Георгіївна

Англійська мова

Член групи

 1.  

Гурська Ірина Йосипівна

Українська мова

Член групи

 1.  

Епштейн Ольга Дмитрівна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Єршова Ніна Миколаївна

Російська мова

Член групи

 1.  

Журавльова Валентина Михайлівна

Математика

Член групи

 1.  

Кардашова Ірина Володимирівна

Історія

Член групи

 1.  

Карпець Ганна Василівна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Клюка Зоя Іванівна

Інформатика

Член групи

 1.  

Кондрашова Тетяна Вікторівна

Англійська мова

Член групи

 1.  

Короєдова Надія Іванівна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Кусайко Надія Стефанівна

Обслуговуюча праця

Член групи

 1.  

Лавриненко Ольга Іванівна

Фізична культура

Член групи

 1.  

Михайленко Тетяна Іванівна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Скуріхіна Тамара Петрівна

Світова література

Член групи

 1.  

Тараненко Лариса Миколаївна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Тімофеєва Тетяна Володимирівна

Біологія

Член групи

 1.  

Чернова Галина Миколаївна

Початкова школа

Член групи

 1.  

Чернова Наталія Геннадіївна

Основи здоров’я

Член групи

 

В роботі школи педмайстерності приймають участь вчителі, які мають звання "Старший вчитель" та "Вчитель-методист".

Основні напрями роботи Школи педагогічної майстерності:

1. Нова Українська Школа,

2. Інформаційно-комунікаційна компетентність учителя,

3. Виховання в новій українській  школі,

4. Міжпредметні зв’язки

Регулярно проводяться засідання школи педмайстерності

 

Тематика засідань школи педагогічної майстерності 

на 2020-2021 н.р.