ПОЛОЖЕННЯ

про школу педагогічної майстерності

Загальні положення

 1. Дане Положення визначає зміст і форми діяльності школи педагогічної майстерності (далі — ШПМ) у школі.
 2. ШПМ створюють за нака­зом директора школи як струк­турний підрозділ науково-мето­дичної модернізованої роботи.
 3. ШПМ—інноваційна форма науково-методичної роботи в школі.
 4. Мета діяльності школи педагогічної майстерні — підви­щення якості освіти в школі
 5. До пріоритетних напрям­ків діяльності ШПМ належать:
 • створення, апробація і впро­вадження гуманістичної моделі освіти в школі;
 • удосконалення змісту і форм навчально-виховного, управлінсь­кого процесів у школі;
 • створення, апробація, адап­тація нових технологій навчання, виховання і управління.

        Творча педагогічна майс­терня діє під патронатом директора школи.

 Організація та структура діяльності творчої педагогічної майстерні

      1. Школу педагогічної майс­терні очолює координаційна рада, яка складається з директора школи, заступника директора з НВР та вчителів, які мають звання «Вчитель-методист», «Старший учитель».

 1. Члени координаційної ради визначають актуальну для школи освітню проблему і розробляють науково-методичну програму її вирішення.
 2. Директор школи нака­зом призначає керівника — ко­ординатора ШПМ, здійснює загальне керів­ництво їхньою діяльністю, мо­рально й матеріально заохочує членів ШПМ.
 1. Керівник-координатор ШПМ формує тематику засідань педагогічної майстерні за проблемами (або етапами проблем) науково-методичної діяльності, координує їхню діяльність.
 1. Кількість членів залежить від науково-методичної проблеми, що розробляється.
 2. Кількість членів визначає її керівник.
 3. Усі програми, завдання і плани ШПМ погоджуються з науково-методичною радою школи
 4. Керівник школи несе відповідальність за терміни і якість виконання нау­ково-методичної програми.
 5. Керівник ШПМ звітує про роботу майстерні наприкінці
  кожного етапу, визначеного в на­уково-методичній програмі.

Зміст і форми діяльності творчої педагогічної майстерні

 1. Зміст і форми діяльності ШПМ визначаються актуальністю
  науково-методичних проблем і рівнем потреби їхнього вирі­шення як у загальній середній ос­віті, так і в школі.
 2. Змістом діяльності ШПМ є: аналіз науково-методичної лі­тератури; навчання; виховання і управління; створення, апроба­ція, адаптація інноваційних техно­логій навчання; виховання, управ­ління, що відповідають проблемі дослідження ШПМ.
 1. Форми діяльності ШПМ: наради, за­сідання, практикуми, семінари, «круглі столи», тренінги, моніторинги експериментальної роботи.
 2. Результати (проміжні ре­зультати) роботи ШПМ за­слуховують на науково-методичній раді, педагогічних радах, нау­ково-методичних семінарах школи, висвітлюють у педагогічних виданнях, різних формах друкова­них робіт.

 Призупинення діяльності творчої педагогічної майстерні Творча педагогічна майс­терня припиняє свою діяльність у разі:

 • виконання науково-методич­ної програми;
 • пропаганди та впровадження антигуманних ідей;
 • незабезпечення якості вимог державних стандартів освіти;
 • нанесення учасникам на­вчально-виховного процесу школи шкоди психічного, мораль­ного, фізичного характеру;
 • із-за низької результативності діяль­ності ШПМ.

Функції управління системою науково-методичної роботи

 • структурування;
 • планування;
 • організаційна;
 • діагностична;
 • прогностична;
 • моделююча;
 • компенсаторна;
 • відновлювальна;
 • корегуюча;
 • координуюча;
 • пропагандистська;
 • контрольно-інформаційна

           В роботі школи педмайстерності приймають участь вчителі, які мають звання "Старший вчитель" та "Вчитель-методист".

Основні напрями роботи Школи педагогічної майстерності:

1. Нова Українська Школа,

2. Інформаційно-комунікаційна компетентність учителя,

3. Виховання в новій українській  школі,

4. Міжпредметні зв’язки

Регулярно проводяться засідання школи педмайстерності

 

Тематика засідань школи педагогічної майстерності 

на 2022-2023 н.р.

 

Тематика засідань

Термін проведення

Відповідальні

 

Підвищення фахової майстерності педагогів, ефективності їх роботи

1.

Професійний саморозвиток педагога – основа педагогічної майстерності

 

Жовтень 2022

Потоцька С.І.

2.

Прийоми ефективної  організації роботи з обдарованими учнями

Місюра Н.В.

 

3.

Пріоритети виховної роботи в умовах воєнного стану

Білоус В.М.

STEM-освіта у школі

1.

Впровадження елементів STEM-освіти при викладанні фізики

Грудень 2022

Бернікова А.В.

 

2.

STEM-освіта на уроках біології

 

Тімофеєва Т.В.

3.

STEM-проєкт як форма проведення досліджень з географії

 

Богуш В.М.

Нова Українська Школа

1.

Основні принципи НУШ у початковій школі

 

Лютий  2023

Епштейн О.Д.

2.

Формування читацької компетентності учнів

5 класів відповідно до концепції НУШ

 

Щелочиліна С.М.

3.

Компетентнісний підхід на уроках англійської мови

в НУШ

 

Кондрашова Т.В.

Сучасні інтерактивні технології

1.

Розвиток мислення молодших школярів за допомогою мнемотехніки, ейдетики та кінезіології

Квітень  2023

Короєдова Н.І.

2.

Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання

Тараненко Л.М.

3.

Проєктні технології в навчальному процесі

Скуріхіна Т.П.