Завдання роботи методичної ради школи на 2020-2021 навчальний рік

В умовах модернізації системи освіти, орієнтованої на входження до Європейського і світового освітнього простору, пріоритетом у роботі педагогічного колективу школи є виховання інноваційної, здорової, творчої людини, здатної до саморозвитку, самопізнання, самовдосконалення, адаптованої до життя й активної ролі в українському суспільстві.

         Розпочинаючи роботу на І етапі науково-методичного проєкту області «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в особистому просторі НУШ» та шкільного «Використання можливостей сучасного освітнього середовища для розвитку самоефективної особистості» визначаємо наступні завдання:

 • продовження цілеспрямованої та систематичної роботи щодо становлення та розвитку інноваційних рис особистості, інтелектуально обдарованих дітей через створення адаптованого освітнього середовища та траєкторії індивідуального розвитку;
 • запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями;
 • поєднання традиційної освіти та онлайн-освіти з метою запровадження змішаного навчання;
 • науковий аналіз матеріалів моніторингу та обмін досвідом між закладами освіти міста;
 • формування системи моніторингових досліджень освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу;
 • підвищення коефіцієнту ділової активності та рівня професійної діяльності вчителів;
 • формування інтелекту організації, заснованого на інформаційних технологіях, технологічних рішень, швидкості відтворення нововведень;
 • створення атмосфери довіри, співпраці, побудовані на розумінні значущості інших людей; прояв солідарності в процесі прийняття та реалізації рішень;
 • удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти;
 • підготовка педагогів школи до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей через удосконалення системи курсової підготовки та активізації методичної роботи;
 • формування та підтримання традицій навчального закладу; створення позитивного образу школи;
 • вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (науково-обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, результативність);
 • створення безпечного,толерантного освітнього шкільного середовища.